در باره ی ما چگونگی حضور در راه ابریشم راه ابریشم  
 

خوزستان