علم صفحه اصلی>وب سایت های آذربایجان غربی

نتایج جستجو  1  تا  23  از  23
 
 
  آموزشگاه کامپیوتر و حسابداری سایان
شرکت تعاونی آذر سایان غرب ارومیه
آموزشگاه های کامپیوتر :طبقه بندی
2-14-com
  اداره کل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان غربی
ادارات کل آموزش فنی و حرفه ای :طبقه بندی
2-14-ka
  انجمن ریاضی دانشجویان دانشگاه ارومیه
انجمن های علمی :طبقه بندی
2-14-a
  پارک علم و فناوری آذربایجان غربی
وابسته به دانشگاه ارومیه
پارک علم و فن آوری، مراکز رشد :طبقه بندی
2-14-p
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه
دانشگاه آزاد اسلامی :طبقه بندی
2-14-d
  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بوكان
دانشگاه آزاد اسلامی :طبقه بندی
2-2-14-d
  دانشگاه آزاد اسلامی،  واحد خوي
دانشگاه آزاد اسلامی :طبقه بندی
2-9-14-d
  دانشگاه آزاد اسلامی،  واحد ماكو
دانشگاه آزاد اسلامی :طبقه بندی
2-14-14-d
  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مهاباد
دانشگاه آزاد اسلامی :طبقه بندی
2-15-14-d
  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مياندوآب
دانشگاه آزاد اسلامی :طبقه بندی
2-16-14-d
  دانشگاه اروميه
علوم تحقیقات و فن آوری دانشگاه ها :طبقه بندی
2-14-od
  دانشگاه پيام نور ارومیه
دانشگاه پيام نور :طبقه بندی
2-14-odp
  دانشگاه پيام نور استان آذربایجان غربی
دانشگاه پيام نور :طبقه بندی
2-14-odp
  دانشگاه پيام نور بوکان
دانشگاه پيام نور :طبقه بندی
2-2-14-odp
  دانشگاه پيام نور پیرانشهر
دانشگاه پيام نور :طبقه بندی
2-3-14-odp
  دانشگاه پيام نور خوی
دانشگاه پيام نور :طبقه بندی
2-9-14-odp
  دانشگاه پيام نور ماکو
دانشگاه پيام نور :طبقه بندی
2-14-14-odp
  دانشگاه پيام نور مهاباد
دانشگاه پيام نور :طبقه بندی
2-15-14-odp
  دانشگاه پيام نور میاندوآب
دانشگاه پيام نور :طبقه بندی
2-16-14-odp
  دانشگاه پيام نور نقده
دانشگاه پيام نور :طبقه بندی
2-17-14-odp
  دانشگاه صنعتي اروميه
علوم تحقیقات و فن آوری دانشگاه ها :طبقه بندی
2-14-od
  دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
دانشگاه های علوم پزشکی :طبقه بندی
2-14-be
  مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه ارومیه
پارک علم و فن آوری، مراکز رشد :طبقه بندی
2-14-p
  Records1 to 23 of 23